Xem đô thị hoá trực tuyến, bây giờ! ArchDaily 414

Xem đô thị hoá trực tuyến, bây giờ! 
bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể bây giờ watch Urbanized trực tuyến trong khi nó vẫn còn trong nhà hát! Nếu bạn đã có iTunes và bạn đang ở Mỹ hoặc Canada, bạn có thể xem nó thông qua iTunes là một thuê cao. Nếu bạn đang không ở những quốc gia đó, bạn có thể thuê nó trực tiếp từ trang web Urbanized thông qua Distrify. Bạn cũng có thể nhúng các bộ phim trong trang web hoặc blog của bạn và chia sẻ nó với người bạn biết. 
thêm thông tin tại đây. 
trang-trí-bức-tường-trắng-thiết-kế-ý-tưởng-cho
Xem đô thị hoá trực tuyến, bây giờ!   ArchDaily

Comments