TEX – FAB 3.0 hội nghị ArchDaily 251

Diễn ra tại trường đại học kiến trúc trường đại học Texas, San Antonio ngày 13-15, hội nghị 3,0 TEX-FAB sẽ bao gồm một loạt các hội thảo như một phần của cuộc thi quốc tế digital fabrication. Thực hiện bởi các học viên hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật số chế tạo, hội thảo bao gồm trên bốn khác biệt chuỗi bắt đầu với cơ bản kỹ năng xây dựng và tiến bộ cho đến khi đạt được một sự hiểu biết rộng về các chủ đề trình bày. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 
soho-loft-transpires-các-chủ-sở-hữu-477
TEX – FAB 3.0 hội nghị   ArchDaily

Comments