Năm 2012 mới thực hành New York Competiton 478

Năm 2012 mới thực tiễn New York Competiton
phép của AIA New York
mới thực tiễn New York, một cuộc cạnh tranh hai năm một lần kể từ năm 2006, phục vụ như là nền tảng ưu Việt ở thành phố New York để nhận ra và thúc đẩy kiến trúc mới và sáng tạo và thiết kế Các công ty. Cạnh tranh juried danh mục đầu tư được bảo trợ bởi Ủy ban thực tiễn mới của AIA New York chương và danh hiệu công ty đã sử dụng chiến lược độc đáo và sáng tạo, cả hai dự án mà họ thực hiện và thực hiện những điều họ đã thành lập. Những người tham gia phải đăng ký ngày 15 tháng 1. Để đăng ký và cho biết thêm chi tiết thông tin, vui lòng truy cập trang web của họ ở đây. 
trắng-sơn-trang-điểm-làm-thế-nào-để-làm-cho-một
Năm 2012 mới thực hành New York Competiton

Comments