Giúp khối lượng xây dựng năng lực ArchDaily 330

Đúng trách nhiệm của nhóm thiết kế khối lượng
khối lượng thiết kế nhóm khuyến khích mọi người giúp đỡ, trong bất kỳ cách nào, trong nỗ lực của họ để thiết kế, xây dựng và biện hộ cho các tòa nhà mà cải thiện sức khỏe và tăng cường cộng đồng. Kiến trúc sư có một khả năng duy nhất ảnh hưởng đến sự thay đổi bằng cách sản xuất Well-Built môi trường, những người có hiệu quả, hiệu quả và nâng cao vị thế. Bằng cách áp dụng kiến trúc tư duy với quá trình phân phối dự án đầy đủ, chúng tôi có thể tạo ra sự ảnh hưởng chính trị và xã hội giúp chống lại xã hội thiếu. Để biết thêm thông tin, và để tìm hiểu cách bạn có thể giúp xin vui lòng truy cập vào trang web của họ ở đây. 
tại-sao-một-ngọn-nến-cháy-đầu-tiên-là-quan-trọng
Giúp khối lượng xây dựng năng lực   ArchDaily

Comments