2011 zombie nhà an toàn thi 309

Nguồn liên kết
2011 Zombie nhà an toàn thi
phép của kiến trúc sư Southwest
cuối cùng ai sẽ cứu nhân loại khỏi Zombie Apocalypse? Đó là niềm tin của chúng tôi mà nghệ sĩ, nhà thiết kế và kiến trúc sư cần phải cân nhắc trong rất nhiều để cung cấp nhà ở Két an toàn có thể đứng một cuộc tấn công trên nền văn minh. Không bị bắt không chuẩn bị, bây giờ là cơ hội để bình chọn từ hơn 12 quốc gia, các thanh ghi 700 và 200 mục. Điều này có thể là hy vọng cuối cùng của chúng tôi! Bạn có thể bình chọn cho nhiều như bạn thích ở đây cho đến ngày 20 tháng 10! 
guinness-bia-lâu-đài-cho-bán-295
2011 zombie nhà an toàn thi

Comments