Thở triển lãm kiến trúc ArchDaily 673

Thở triển lãm kiến trúc
Courtesy of WOHA
chia sẻ WOHA hứng thú khi họ triển lãm của mảng rộng của các công trình tại hoan nghênh Deutsches Architekturmuseum (đập). Chạy từ tháng 2-tháng tư 29, của triển lãm monographic đầu tiên sẽ tính năng khái niệm về cấu trúc mở mà ôm hôn các khía cạnh của cộng đồng và tính thấm của các hình thức để đáp ứng với khí hậu và thiên nhiên. Thông tin thêm về các triển lãm sẽ sớm được có sẵn ở đây. 
7-sai-lầm-trang-trí-bạn-đang-làm-trong-sân-trước
Thở triển lãm kiến trúc   ArchDaily

Comments